STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3148Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 11

Ogoszenie wyb. samorzadowe
2015-02-26

ZARZDZENIE NR 13/2015
W O J E W O D Y W I T O K R Z Y S K I E G O
z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie zarzdzenia wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Bodzechw w okrgu wyborczym nr 11.

Na podstawie art. 385 i art. 386 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011 r. Nr 147, poz. 881, Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 889, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 849, Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, Dz. U. z 2014 r. poz. 179, Dz. U. z 2014 r. poz.180, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072) w zwizku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 lutego 2015 roku o wyganiciu mandatu radnego do Rady Gminy Bodzechw w okrgu wyborczym nr 11, zarzdza si, co nastpuje:

1.
Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy Bodzechw w okrgu wyborczym nr 11, w ktrym wybierany bdzie 1 radny.

2.
Dat wyborw, o ktrych mowa w 1, wyznacza si na niedziel – 17 maja 2015 r.

3.
Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia.

4.
Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoci.


w/z WOJEWODY WITOKRZYSKIEGO
/-/ PAWE OLSZAK WICEWOJEWODA WITOKRZYSKI


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny