STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3144Zapytanie ofertowe

Ogoszenie ogólne
2015-02-17

Ostrowiec w., dn. 17.02.2015r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usugi odbioru, transportu i utylizacji odpadw azbestowych z terenu Gminy Bodzechw w 2015 r.

Wjt Gminy Bodzechw zaprasza do skadnia ofert na wykonanie usugi odbioru, transportu i utylizacji odpadw azbestowych z terenu Gminy Bodzechw w 2015 r.

I. ZAMAWIAJCY :
Gmina Bodzechw reprezentowana przez Wjta Gminy Jerzego Murzyna z siedzib przy ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec witokrzyski, wojewdztwo: witokrzyskie , tel.41-265-38-38 , fax. 41-265-54-40
NIP: 661 16 67 096, Regon: 291009998

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA:
Przedmiotem zamwienia jest odbir, transport i utylizacja ok. 100 ton odpadw zawierajcych azbest pochodzcych z pokry dachowych obiektw budowlanych (wskazanych przez Zamawiajcego) z terenu Gminy Bodzechw.
1. Realizacja usugi bdzie si odbywa na podstawie umowy zawartej pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc.
2. Zadania Wykonawcy:
 dostarczenie workw (do pakowania odpadw w postaci eternitu paskiego) - do siedziby Urzdu Gminy Bodzechw
 dostarczenie folii i palet (na ktrych zostan zoone odpady w postaci eternitu falistego) - bezporednio do mieszkacw, od ktrych odpady bd odbierane (wg. listy przekazanej przez urzd);
 zwaenie odpadw przy ich odbiorze z danej posesji
 wydanie wacicielowi – uytkownikowi dziaki, z ktrej odpady zostan odebrane - dokumentu potwierdzajcego wag odebranych odpadw
 przetransportowanie na skadowisko zebranych odpadw
 okazanie si kart przekazania odpadw na skadowisko

Wykonanie usugi powinno si odbywa zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobw i warunkw bezpiecznego uytkowania i usuwania wyrobw zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z pn. zm.)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMWIENIA:
Wykonanie kompletnego zamwienia do dnia 30.11.2015 r.

IV.WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:
1. Oferta powinna by zoona na formularzu udostpnionym przez Zamawiajcego, stanowicym zacznik do zapytania ofertowego.
2. Do oferty naley doczy :
a) aktualn umow ze skadowiskiem odpadw niebezpiecznych
b) zezwolenie na zbieranie i transport odpadw niebezpiecznych zawierajcych azbest
c) aktualny odpis z waciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej.

3. Termin zwizania z ofert: 30 dni

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Cena – 100 %
Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta majca najnisz cen.

VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKADANIA OFERT:
1. Ofert naley zoy w terminie do dnia 02.03.2015 r.
W tytule naley wpisa: ,,Oferta na wykonanie usugi odbioru, transportu i utylizacji odpadw azbestowych z terenu Gminy Bodzechw”
2. Ofert mona zoy w sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw pokj
nr 12 oraz poczt na adres urzdu ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w., - (decyduje data wpywu do urzdu).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od Wykonawcw wyjanie dotyczcych treci zoonych ofert.Zaczniki:
FORMULARZ OFERTOWY


Osoby do kontaktu:
1. Eliza Podgrska – Tel. 412653838 wew. 34, ep@ugb.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny