STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3139Zgłoś wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest!

Ogoszenie ogólne
2015-02-16

Informujemy, i w zwizku z kontynuacj przez Gmin Bodzechw programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest – osoby, ktre planuj wymian pokrycia dachowego w 2015 r. s obowizane zgodnie z art. 30, ust.1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.) do zgoszenia jego wymiany do waciwego organu administracji architektoniczno – budowlanej tj. do Wydziau Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostrowcu w., z/s ul. Iecka 37, 27-400 Ostrowiec w.


Ogoszenie o naborze wnioskw
o dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadw azbestowych pochodzcych z pokry dachowych
(z terenu Gminy Bodzechw w roku 2015)
Urzd Gminy Bodzechw ogasza nabr wnioskw na dofinansowanie odbioru i utylizacji odpadw azbestowych. Druki wnioskw dostpne s w siedzibie tutejszego urzdu (pokj nr 16 ) oraz na stronie internetowej urzdu www.ugb.pl

Do wniosku naley zaczy:
 kopi dokumentu potwierdzajcego wasno budynku/dziaki (akt notarialny, akt wasnoci ziemi lub wypis z ksigi wieczystej)
 kopi zgoszenia wymiany pokrycia dachowego lub kopi pozwolenia na budow - w przypadku gdy zmieniana bya konstrukcji dachu lub budynek by przebudowywany, ewentualnie kopi zgoszenia rozbirki budynku.
 zgod wspwacicieli
Wnioski bd przyjmowane do koca sierpnia 2015 roku. Odbir odpadw bdzie prowadzony do koca listopada 2015 roku.

Wnioski niezrealizowane w tym roku przechodz na rok nastpny. Rozpatrywane bd tylko wnioski kompletne. Liczba wnioskw ograniczona.
Dofinansowanie polega na pokryciu przez gmin kosztw w/w prac w 95%. Waciciel dziaki z ktrej usunito odpady ponosi koszt 5% transportu i utylizacji.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny