Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8Gmina Bodzechów zainwestuje

Ogłoszenie ogólne
2008-11-20

W przyszłym roku Gmina Bodzechów planuje wykonanie szeregu inwestycji, wśród których będzie m.in. budowa hali sportowej wraz z kompleksem boisk sportowych w Bodzechowie. Nie zabraknie również prac związanych z budową dróg i chodników oraz niezbędnej modernizacji ośrodków zdrowia. W najbliższym czasie Rada Gminy Bodzechów zajmie się planem przyszłorocznego budżetu. Zakłada on wykorzystanie w bardzo szerokim zakresie środków zewnętrznych, a tym środków unijnych i kredytów bankowych. Zaciągnięcie kredytów jest możliwe dzięki temu, iż gmina nie jest zadłużona.

Lista prac inwestycyjnych do wykonania w przyszłym roku uzależniona jest od wielkości uzyskanych środków. Zakłada ona budowę hali sportowej oraz kompleksu boisk sportowych z oświetleniem. Ponadto pracom modernizacyjnym zostaną poddane budynki szkół w Sarnówku, Chmielowie i w Szewnie. W Sudole zostanie oddane kolejne na terenie gminy boisko.

Włodarze gminy nie zapominają również o najmłodszych mieszkańcach. W kilku miejscowościach powstaną bezpieczne place zabaw wzorem tych, które zostały otwarte w bieżącym roku w Denkówku, Wólce Bodzechowskiej, Goździelinie i Sudole.

Do wymagań unijnych zostaną przystosowane ośrodki zdrowia, w których m.in. zostaną wykonane windy i podjazdy dla niepełnosprawnych.

Gmina będzie kontynuować prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmie swoim zasięgiem miejscowości: Bodzechów, Denkówek, Goździelin, Szewna, Świrna i Chmielów.

Gmina w dalszym ciągu będzie dbała o poprawę infrastruktury drogowej. Modernizacji zostaną poddane odcinki dróg gminnych w miejscowościach Sarnówek Mały, Sudół, Stara Dębowa Wola i Gromadzice.

Planowana jest również kontynuacja budowy chodnika z Wólki Bodzechowskiej do Przyborowia oraz partycypacja w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej z Kielc i do Ożarowa. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków z Programu Odnowy Wsi na modernizację świetlic w Magoniach i Jędrzejowicach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny