Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2859Gmina Bodzechów zainwestuje

Ogłoszenie ogólne
2008-11-20

W przyszłym roku Gmina Bodzechów planuje wykonanie szeregu inwestycji, wśród których będzie m.in. budowa hali sportowej wraz z kompleksem boisk sportowych w Bodzechowie. Nie zabraknie również prac związanych z budową dróg i chodników oraz niezbędnej modernizacji ośrodków zdrowia. W najbliższym czasie Rada Gminy Bodzechów zajmie się planem przyszłorocznego budżetu. Zakłada on wykorzystanie w bardzo szerokim zakresie środków zewnętrznych, a tym środków unijnych i kredytów bankowych. Zaciągnięcie kredytów jest możliwe dzięki temu, iż gmina nie jest zadłużona.

Lista prac inwestycyjnych do wykonania w przyszłym roku uzależniona jest od wielkości uzyskanych środków. Zakłada ona budowę hali sportowej oraz kompleksu boisk sportowych z oświetleniem. Ponadto pracom modernizacyjnym zostaną poddane budynki szkół w Sarnówku, Chmielowie i w Szewnie. W Sudole zostanie oddane kolejne na terenie gminy boisko.

Włodarze gminy nie zapominają również o najmłodszych mieszkańcach. W kilku miejscowościach powstaną bezpieczne place zabaw wzorem tych, które zostały otwarte w bieżącym roku w Denkówku, Wólce Bodzechowskiej, Goździelinie i Sudole.

Do wymagań unijnych zostaną przystosowane ośrodki zdrowia, w których m.in. zostaną wykonane windy i podjazdy dla niepełnosprawnych.

Gmina będzie kontynuować prace nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmie swoim zasięgiem miejscowości: Bodzechów, Denkówek, Goździelin, Szewna, Świrna i Chmielów.

Gmina w dalszym ciągu będzie dbała o poprawę infrastruktury drogowej. Modernizacji zostaną poddane odcinki dróg gminnych w miejscowościach Sarnówek Mały, Sudół, Stara Dębowa Wola i Gromadzice.

Planowana jest również kontynuacja budowy chodnika z Wólki Bodzechowskiej do Przyborowia oraz partycypacja w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej z Kielc i do Ożarowa. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków z Programu Odnowy Wsi na modernizację świetlic w Magoniach i Jędrzejowicach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny