STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.pl



Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47059



Konsultacje projektu uchwa?y

Ogoszenie oglne
2014-10-30

Konsultacje projektu uchway w sprawie Programu Wsppracy Gminy Bodzechw z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego w 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, i trwaj prace zwizane z opracowaniem Programu Wsppracy Gminy Bodzechw z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego w 2015 roku. W zwizku z powyszym Wjt Gminy Bodzechw na podstawie uchway nr XLI/45/2013 Rady Gminy Bodzechw z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji ogasza konsultacje dot. w/w projektu.
1. Cel konsultacji:
Zebranie opinii i wnioskw dot. projektu Programu Wsppracy Gminy Bodzechw z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego w 2015 roku.
2. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczcej dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych i podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarzdowymi.
3. Czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji:
Konsultacje rozpoczynaj si 30 padziernika 2014 roku, a zakoczone zostan 6 listopada 2014 r.
4. Form konsultacji:
Opinie i wnioski, mona skada na pimie w sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw lub za porednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@ugb.pl. Oprcz opinii i wnioskw prosimy o podanie instytucji z ktrej s one skierowane.
5. Zasig terytorialny konsultacji:
Teren Gminy Bodzechw

Tre uchway pod adresem:
---tutaj---.






Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny