STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46419Dzia?ka przeznaczona do oddania w dzier?aw?

Ogoszenie oglne
2014-10-27

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z pn. zm.

Wjt Gminy Bodzechw podaje do publicznej wiadomoci, e przeznacza do oddania w dzieraw
1. Nieruchomoci rolne o cznej powierzchni 0,1737 ha, pooonych w Bodzechowie oznaczonych jako dziaki nr 932/3, 932/4 i 1409 (opis uytku , klasa III) objtych ksig wieczyst KWNr KI1O/00049436/0.
2. Teren, na ktrym zlokalizowane s przeznaczone do dzierawy nieruchomoci nie jest objty planem zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym „Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechw” teren, na ktrym znajduj si przedmiotowe nieruchomoci opisany zosta jako „1.3 – obszary zabudowy mieszkaniowej z koncentracj usug publicznych”. Nieruchomoci nie s przedmiotem obcie lub zobowiza.
3. Nieruchomoci przeznaczone do dzierawy bd wykorzystywane na upraw roln.
4. Czynsz dzierawny wynosi 43,43 z brutto/rok. Dzierawc obciaj koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierawy, podatek oraz inne opaty zwizane z eksploatacj przedmiotu dzierawy.
5. Czynsz dzierawny patny bdzie rocznie z gry do dnia 30 listopada kadego roku kalendarzowego.
6. Stawka czynszu rocznego moe by naliczona w innej wysokoci na skutek zmian przepisw prawnych oraz wskanika wzrostu towarw i usug.
7. Okres dzierawy wynosi 3 lata.
8. Przedmiotow nieruchomo przeznacza si do dzierawy w formie bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw tj. w Ostrowcu w. ul. Mikoaja Reja 10 na okres od 27 padziernika 2014 r. do 17 listopada 2014 r.

Ostrowiec w. 27.10.2014 r.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny