Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17442Zako?czenie roku szkolnego w PSP im. W. Walentego Stefa?skiego w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2014-07-07

Czas mija bardzo szybko. Dopiero by pocztek roku, a tu ju trzeba si egna. Tradycyjnie w naszej szkole ostatni dzie w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczlimy msz wit celebrowan przez ks. proboszcza Cezarego Zyba. Ze wzgldu na kapryn pogod akademia przygotowana przez uczniw klas szstych wraz z wychowawczyniami - Elbiet Teklak i Wiolett Winiewsk, odbya si na sali gimnastycznej. W oficjalnej czci absolwenci lubowali, e zdobyt w naszej szkole wiedz i umiejtnoci wykorzystaj w dalszej nauce, bd sumiennie, uczciwie i czynnie wspuczestniczy w yciu spoecznym oraz dalej wysoko nie zaszczytne miano wychowanka Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie. Przekazali rwnie sztandar przedstawicielom klas pitych. Nastpnie zaprezentowali krtki program artystyczny, dzielc si z modszymi kolegami swoj wiedz na temat szkoy. Przedstawili rwnie swoje propozycje zmian w programach nauczania. I tak, aby uatwi modszym rocznikom nauk odmiany rzeczownikw zaproponowali nowe nazwy przypadkw. Pojawi si m. in. przezywnik (kto? co?), rozbijacz (z kogo? kiedy?), podpowiadacz (komu? czym?) oraz cigacz (kiedy? od kogo?). Ogromny entuzjazm wrd publicznoci wywoaa nowa wersja tabliczki mnoenia. Od teraz dokadna jej znajomo nie bdzie stanowia problemu dla nikogo. Nie trudno bowiem bdzie zapamita, e: 2*1 = mao; 3*2 = nieduo; 2*2 = niewiele, a 10*9 = bardzo duo. Czy to nie jest proste? Absolwenci przekonali rwnie obecnych, e nie istnieje ucze idealny, a do naszej szkoy ju od dawna nie chodz anioy. Mimo to, a moe wanie dlatego bd tskni za podstawwk i niejednemu z nich zakrcia si ezka w oku, gdy na zakoczenie dyrektor mgr Konrad elazowski wrcza kademu wiadectwo ukoczenia naszej szkoy, yczc dalszych sukcesw w gimnazjum. Uczniowie klas szstych otrzymali rwnie pamitkowe zdjcia. Nagrody ksikowe za otrzymali Ci, ktrzy dziki caorocznej pracy zasuyli na wiadectwo z czerwonym paskiem.

W dalszej czci akademii miao miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wrczenie nagrd najlepszym absolwentom. W tym roku dziki hojnoci sponsorw, pani Wandzie Silezin, absolwentce naszej szkoy oraz osobie, ktra zastrzega sobie anonimowo, rada pedagogiczna, zgodnie z regulaminem przyznaa nagrody trzem uczniom. Gwn nagrod (rzeczow) w wysokoci 1000 zotych otrzyma Jakub Gurski z klasy VIa, ktry uzyska redni ocen – 6,0. Dwie pozostae – po 500 z, wywalczyli – Natalia Miazga ze redni ocen rwnie 6,0 z klasy VIa, oraz Damian Gierczak ze redni ocen – 5,3 z VIb. Wszyscy wybrali rowery jako nagrody.

Pan dyrektor wrczajc najlepszym absolwentom rowery, ktre sami wybrali, wyrazi nadziej, e bd one motywacj dla modszych uczniw do osigania jak najlepszych wynikw w nauce, sporcie i zachowaniu. Bardzo serdecznie podzikowa fundatorom, bez ktrych nie moglibymy tak wspaniale wyrni najlepszych uczniw, ktrzy swoimi osigniciami przynosz zaszczyt naszej szkole. Warto rwnie pamita, e nie tylko szstoklasici mog cieszy si z nagrd. Rwnie uczniowie z klas 4 -6, ktrzy uzyskali redni ocen co najmniej 5,2 lub osignicia sportowe, otrzymali stypendia ufundowane przez wjta gminy Bodzechw Jerzego Murzyna. W naszej szkole mamy 23 dzieci, ktre speniy powysze warunki.

Gratulujemy!

Na zakoczenie pan dyrektor podzikowa uczniom i nauczycielom za wysiek woony w proces dydaktyczny; yczy te zebranym udanych, bezpiecznych i dugich wakacji.

Po akademii, uczniowie poszczeglnych klas udali si wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we wasnym gronie podsumowa mijajcy rok, podzieli si wakacyjnymi planami i yczy sobie udanego wypoczynku. Wychowawcy wrczyli te w salach wiadectwa pozostaym uczniom.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny