Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15487Od 1 lipca 2014 roku nowe stawki za zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenia ?ciekw

Ogoszenie oglne
2014-06-23

Urzd Gminy Bodzechw Referat Gospodarki Komunalnej informuje o uchwaleniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zborowego odprowadzenia ciekw obowizujcych na terenie Gminy Bodzechw do 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw wyodrbniono nastpujce grupy:

1) Grupa 1 - zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw od ludnoci i jednostek budetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki opieki zdrowotnej, jednostki owiaty, kultury i kultury fizycznej, wsplnoty mieszkaniowe, cele ppo. i zdroje uliczne, odbiorcy korzystajcy z lokali w budynkach wielolokalowych;

2) Grupa 2 - przedsibiorstwa, zakady, spki, spdzielnie, przemys rolno- spoywczy i podmioty gospodarcze prowadzce dziaalno produkcyjn, handlow usugow, pozostae jednostki budetowe oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w Grupie 1.

3) Grupa 3 - zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw od ludnoci i jednostek budetowych dla odbiorcw usug rozliczanych na podstawie przecitnych norm zuycia wody.

1. Wysoko cen i stawek opat za dostarczon wod na okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. dla Odbiorcw usug z Gminy Bodzechw przedstawia si nastpujco:


U W A G I

* Dla zagodzenia ceny zaopatrzenia w wod zostaa wprowadzona dopata z budetu gminy do 1 m³ wody dla odbiorcw Grupy 1 i 3. Cena 1 m³ wody dla indywidualnych odbiorcw – mieszkacw bdzie wynosia 3,63 z (netto) z VAT 3,92 z.

** Dla zagodzenia ceny odprowadzania ciekw zostaa wprowadzona dopata z budetu gminy do 1 m³ ciekw dla odbiorcw Grupy 1 i 3. Cena 1 m³ ciekw dla indywidualnych odbiorcw – mieszkacw bdzie wynosia 5,45 z (netto) z VAT 5,89 z


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny