Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
351Od 1 lipca 2014 roku nowe stawki za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków

Ogłoszenie ogólne
2014-06-23

Urząd Gminy Bodzechów Referat Gospodarki Komunalnej informuje o uchwaleniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Bodzechów do 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wyodrębniono następujące grupy:

1) Grupa 1 - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstwa domowe, cele socjalne, jednostki opieki zdrowotnej, jednostki oświaty, kultury i kultury fizycznej, wspólnoty mieszkaniowe, cele ppoż. i zdroje uliczne, odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych;

2) Grupa 2 - przedsiębiorstwa, zakłady, spółki, spółdzielnie, przemysł rolno- spożywczy i podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, handlową usługową, pozostałe jednostki budżetowe oraz podmioty gospodarcze nie wymienione w Grupie 1.

3) Grupa 3 - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od ludności i jednostek budżetowych dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. dla Odbiorców usług z Gminy Bodzechów przedstawia się następująco:


U W A G I

* Dla złagodzenia ceny zaopatrzenia w wodę została wprowadzona dopłata z budżetu gminy do 1 m³ wody dla odbiorców Grupy 1 i 3. Cena 1 m³ wody dla indywidualnych odbiorców – mieszkańców będzie wynosiła 3,63 zł (netto) z VAT 3,92 zł.

** Dla złagodzenia ceny odprowadzania ścieków została wprowadzona dopłata z budżetu gminy do 1 m³ ścieków dla odbiorców Grupy 1 i 3. Cena 1 m³ ścieków dla indywidualnych odbiorców – mieszkańców będzie wynosiła 5,45 zł (netto) z VAT 5,89 zł


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny