Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2824Nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie ogólne
2014-05-29

Wójta Gminy Bodzechów ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 201 Or. Nr 234, póz. 1536 z póżn. zm.) oraz rozdziału VI § 7 ust. 3 załącznika do uchwały nr XLJV/65/2013 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Bodzechów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zarządza się, co następuje:

§1
Ogłasza się nabór kandydatów na członka Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

§2
1. Członkiem Komisji konkursowej może być przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z
wyłączeniem osób reprezentujących wnioskodawcę biorącego udział w otwartym konkursie ofert;
b) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, budzącym uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności;
2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
3. Zadania Komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania z uwzględnieniem kryleriów określonych w
treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
b) proponowanie przyjęcia iub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
c) proponowanie podziału środków finansowych na podstawie oceny ofert;
d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bodzechów
4. Zgłoszenia na członka Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowana osobę oraz zgłaszającą organizacją pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, należy przestać na adres:
Urząd Gminy Bodzechów. 27-400 Ostrowiec Sw., ul. M. Reja 10 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów w terminie do dnia 6 czerwca 2014r.
5. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
6. W przypadku nie złożenia żadnej oferty Wójt Gminy zastrzega sobie prawo powołania członka Komisji bez konsultacji

§3.
Ogłoszenie, o którym mowa w § l zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bodzechów,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów.

§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obywatelsko - Gospodarczego.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cała treść z załącznikiem pod adresem:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny