Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1840Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie ogólne
2014-05-28

Na podstawie art. 15 ust 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 201 Or. Nr 234 póz. 1536zpóźn. zm.)
WÓJT GMINY BODZECHÓW
ogłasza wyniki
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2010r. Nr 234 póz. 1536zpóźn. zm.):

Zadanie nr l
I. Nazwa oferenta wybranego do realizacji zadania:
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarząd Miejski, ul.
Samsonowicza 17A, 27-400 Ostrowiec Św.
II. Rodzaj zadania:
Rodzaj zadania: Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Tytuł zadania: Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla
mieszkańców Gminy Bodzechów
III.Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014
roku:
6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Zadanie nr 2
I. Nazwa oferenta wybranego do realizacji zadania:
Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach, z siedzibą w Szwarszowice 20A
II. Rodzaj zadania:
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Tytuł zadania: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla
dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości
Szwarszowice
III.Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2013
roku:
- 8000,00 zł (słownie) osiem tysięcy złotych.

Zadanie nr 3
L Nazwa oferenta wybranego do realizacji zadania:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie z siedzibą w Miłkowie, ul.
Szkolna 13
II. Rodzaj zadania:
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Tytuł zadania: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla
dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości
Miłków
III.Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014
roku:
- 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Zadanie nr 4
1.
Nazwa oferenta wybranego do realizacji zadania:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie z siedzibą w Miłkowie, ul.
Szkolna 13
II. Rodzaj zadania:
Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Tytuł zadania: Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Miłków dwutygodniowej
półkolonii z programem profilaktycznym
III. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014
roku:
- 6.000.00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn

Treść zarządzenia pod adresem:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny