Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2862Konkurs na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego

Ogłoszenie ogólne
2008-08-27

Zarządzenie Nr II / 57 / 2008
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 27 sierpnia 2008 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( Dz.U. z 2004 r Nr 210 poz.2135 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XV/83/2007 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Zdrowotnego na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego na 2008 rok na zasadach określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Prawidłowe zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu powierzam Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr II/4/2008 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 2 stycznia 2008 roku .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Bodzechów

Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny