Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
68Rolnicy stosują coraz mniej kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniowego

Ogłoszenie ogólne
2008-08-13

Z roku na rok stwierdza się zmniejszenie stosowania do siewu przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniowego, co bezpośrednio wpływa na uzyskiwanie przez producentów niskich plonów o złej jakości. Obecnie na terenie województwa jest obsiane ca 5% plantacji zbóż i ca 3% ziemniaków kwalifikowanym materiałem siewnym i sadzeniakowym.

Coroczny wysiew kwalifikowanych nasion jest najtańszym źródłem wzrostu plonów nawet do 30% z tym, że im wyżej plonujący gatunek (pszenica, pszenżyto, jęczmień), tym efekt stosowania kwalifikantów jest większy.

Wysiew kwalifikowanego materiału siewnego zbóż daje producentom możliwość doboru odmian odpornych na wylęganie, choroby lub szkodniki, co zmniejsza zużycie środków ochrony roślin oraz gwarantuje wysoki plon i dobrą jakość ziarna przydatną dla przemysłu zbożowo – młynarskiego.

Zakłady Zbożowo – Młynarskie „PZZ” w Kielcach są w stanie skupić całość wyprodukowanego ziarna zbóż pszenicy, owsa, jęczmienia od producentów pod warunkiem spełnienia określonych wymogów technologicznych.

Gwarantem uzyskania dobrej jakości ziarna zbóż jest wysiew na plantacjach kwalifikowanego materiału siewnego.

Podobna sytuacja jest przy produkcji ziemniaków z przeznaczeniem na frytki dla Chłodni Kielce, która odbudowuje swój potencjał przetwórczy.
Warunkiem uzyskania dobrej jakości ziemniaków do produkcji frytek jest stosowanie do sadzenia przez producentów zalecanych przez Chłodnię Kielce odpowiednich odmian.

Informujemy, że w obecnym sezonie ZZM „PZZ” w Kielcach prowadzi skup zbóż konsumpcyjnych w n/w cenach:
1. Pszenica 650 zł netto + VAT za 1 tonę
2. Jęczmień 550 zł netto + VAT za 1 tonę
3. Owies nagi 650 zł netto + VAT za 1 tonę
4. Owies w łusce 550 zł netto + VAT za 1 tonę
Termin płatności za dostarczone zboże – 14 dni.

Mając na uwadze zapewnienie dochodowości, wysokiego plonu ziarna o odpowiedniej jakości informujemy, że istnieje możliwość zaopatrzenia się w kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy. Przy zakupie materiału siewnego i sadzeniakowego należy żądać od sprzedającego faktury sprzedaży z uwagi na możliwość uzyskania dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego z ARR, które obecnie wynoszą:
- dopłata do zbóż 100 zł do 1ha
- dopłata do ziemniaków sadzeniaków 500 zł do 1 ha

Stałym partnerem dla tych jednostek w zaopatrywaniu w materiał siewny i sadzeniakowy jest Centrala Nasienna w Kielcach. Dlatego wydaje się, że właściwe byłoby dokonanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego w Kieleckim Przedsiębiorstwie Nasiennym „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, Tel/fax (041) 366-02-78 oraz wszystkich jednostkach terenowych Centrali Nasiennej.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny