Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
30Kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2008-08-04

KALENDARZ WYBORCZY
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów
w Okręgu Wyborczym nr 11

do 15 sierpnia 2008 r. do godz. 24:00
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzechowie list kandydatów na radnego
do 16 sierpnia 2008 r.
- zgłoszenie przez komitety wyborcze Wójtowi Gminy kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej
do 22 sierpnia 2008 r.
- przyznanie przez Gminna Komisje Wyborcza numerów zarejestrowanym listom kandydatów
do 24 sierpnia 2008 r.
- powołanie przez Gminna Komisje Wyborcza w Bodzechowie
Obwodowej Komisji Wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
informacji o numerach i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej
do 30 sierpnia 2008 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego:
numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach
do 31 sierpnia 2008 r.
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Bodzechowie
i udostępnienie do wglądu
13 września 2008 r.
- przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej
14 września 2008 r.
- głosowanie w godzinach od 6:00 do 20:00.

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U . z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pózn. zm.) – jeżeli końcowy termin wykonania określonej czynności wyborczej wypada na dzień ustawowo wolny od pracy za dochowanie terminu wykonania tej czynności uznaje sie pierwszy roboczy dzień po dniu
wolnym od pracy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny