Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14910Obwieszczenie dot. „Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 754 Ostrowiec ?wi?tokrzyski – Ba?tw

Ogoszenie oglne
2013-12-16

WOJEWODA WITOKRZYSKI Kielce, 11.12.2013r.
Znak: IN-III.7820.1.2.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w zwizku z art. 82 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 oraz art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)

WOJEWODA WITOKRZYSKI

informuje, e na wniosek Zarzdu Wojewdztwa witokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora witokrzyskiego Zarzdu Drg Wojewdzkich w Kielcach, przystpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 754 Ostrowiec witokrzyski – Batw – Czekarzewice – granica wojewdztwa na odcinku od km 1+912 do km 29+269”.

Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postpowania administracyjnego wszcztego na wniosek Inwestora
z dnia 24.04.2013r., pismo bez znaku, uzupeniony pismem z dnia 29.05.2013r., znak: ZDW.8010.169.2013.RDD.KA i z dnia 05.06.2013r., znak: ZDW.8010.176.2013.RDD.KA, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla ww. zadania.

Organem waciwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej jest Wojewoda witokrzyski. Organem waciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskw oraz do wydania postanowienia
w sprawie uzgodnienia warunkw realizacji przedsiwzicia jest Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Kielcach, za organem waciwym do wydania opinii dotyczcej ww. uzgodnienia jest Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu witokrzyskim oraz Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie.

Z niezbdn dokumentacj sprawy mona zapozna si w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomoci witokrzyskiego Urzdu Wojewdzkiego w Kielcach, Al. IX Wiekw Kielc 3, budynek A, pokj 811 i 835 (VIII p.), od poniedziaku do pitku w godzinach: 7:30 15:30.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mona wnosi:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokou,
- za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej bez koniecznoci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktrym mowa w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 262) na adres: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl, w terminie 21 dni, tj. od dnia 31.12.2013r. do dnia 20.01.2014r.

Uwagi lub wnioski zoone po upywie ww. terminu zgodnie z art. 35 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko pozostawia si bez rozpoznania.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny