Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15732Mianowanie na wy?sze stopnie

Ogoszenie oglne
2013-12-12

W zwizku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy
z dnia 11 padziernika 2013r. o zmianie ustawy o subie wojskowej onierzy zawodowych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. 2013r., pz. 1355)
onierze rezerwy i osoby niepodlegajce obowizkowi suby wojskowej posiadajce stopnie wojskowe starszego plutonowego {starszego bosmanmata), sieranta sztabowego (bosmana sztabowego), starszego sieranta sztabowego (starszego bosmana sztabowego), modszego chorego sztabowego (modszego chorego sztabowego marynarki) i chorego sztabowego (chorego sztabowego marynarki), zdniem 01.01.2014r.
mianuje si:
1. starszego plutonowego (slarszego bosmanmata) - na stopie sieranta (bosmana);
2. sieranta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sieranta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) - na stopie modszego chorego (modszego chorego marynarki);
3. modszego chorego sztabowego (modszego chorego sztabowego marynarki) i chorego sztabowego (chorego sztabowego marynarki) - na stopie starszego chorego sztabowego (starszego chorego sztabowego marynarki).

Decyzj o mianowaniu wydaje dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej waciwego do spraw kadr na wniosek wojskowego komendanta uzupenie waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu staego lub pobytu czasowego trwajcego ponad 3 miesice onierza rezerwy lub osoby niepodlegajcej obowizkowi suby wojskowej.

W zwizku z powyszym prosimy osoby posiadajce w/w stopnie wojskowe o zgaszanie si osobicie do Wojskowej Komendy Uzupenie w Sandomierzu, ul. Puawiakw 12, 27 - 600 Sandomierz wraz z dokumentami potwierdzajcymi posiadany aktualnie stopie wojskowy.

Telefon - 15 8323404 wew. 122 lub 116
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny