Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2855Okręg wyborczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2008-07-25

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 22 lipca 2008 roku
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późno zm.) w związku z uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Bodzechowie ( z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację - wyciąg z wymienionej wyżej uchwały o granicy Okręgu Wyborczego Nr 11 i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów zarządzonych na dzień 14 września 2008 roku oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Numer okręgu: 11
Granice okręgu: Sołectwa: Magonie, Sudół
Liczba radnych wybieranych w okręgu: 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Mikołaja Reja 10,
tel. 041 265-38-38, o41 265-27-45,
fax. 041 265-54-40


WÓJT GMINY

/-/ Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny