Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
916360-lecie powstania Biblioteki Publicznej w Bodzechowie

Ogoszenie kulturalne
2008-06-26

Historia powstania Biblioteki Publicznej w Bodzechowie obecnie Filii w Bodzechowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie nierozerwalnie czy si z historia bibliotek publicznych powstaych w naszym kraju po II wojnie wiatowej. Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 roku by najwaniejszym aktem prawnym dla ustawodawstwa bibliotecznego okresu powojennego. Zawiera podstawowe zaoenia polityki i dziaalnoci bibliotecznej w Polsce. Tak wic zgodnie z podziaem administracyjnym kraju zaczto tworzy gminne biblioteki publiczne oraz gst sie punktw bibliotecznych prowadzon przez pracownikw spoecznych. Do koca 1951 roku biblioteki publiczne w Polsce dziaay w obrbie Ministerstwa Owiaty, od 1952 roku nadzr i opiek nad nimi przej Minister Kultury i Sztuki. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 roku o bibliotekach to konstytucyjny zapis o bibliotekach, zawieraa ona wymogi i zasady dziaalnoci bibliotecznej.

Na mocy Dekretu oraz na podstawie rozporzdzenia wykonawczego Ministra Owiaty i wczesnych Wadz Administracji Publicznej powoano Gminn Bibliotek Publiczna w Bodzechowie. Pierwszy wpis do ksigi inwentarzowej nosi dat 19 luty 1948r.Podczas pierwszego roku dziaalnoci zgromadzono 834 ksiki.

Pierwsza siedzib biblioteki w latach 1948-1951 bya Szkoa Podstawowa w Bodzechowie . Prowadzia j nauczycielka pani Maria Smya , w kolejnych latach1951 -1952 pani Ewa Szczechura. Nastpnie w 1953 biblioteka zostaa przeniesiona do pomieszczenia wietlicy mieszczcego si w budynku Papierni ,a swoj dugoletnia trwajca 43 lata prace rozpocz pani Jadwiga Zajda.

Biblioteka w kolejnych latach 1957-1958 miecia si w pomieszczeniach Urzdu Gminy Bodzechw, natomiast w 1958-1970 gocia w mieszkaniu pastw apw przy ulicy Opatowskiej. Na pocztku lat siedemdziesitych zostaa przeniesiona do budynku Remizy Straackiej Ochotniczej Stray Poarnej w Bodzechowie gdzie mieci si do dzisiejszego dnia. W latach1975-2002 biblioteka posiadaa 3 filie biblioteczne i 5 punktw bibliotecznych.

Pracownicy:
Pierwsz bibliotekark bya p. Smya Maria- pracujca w latach 1947-1951 , nastpnie w latach1951-1952 p. Szczechura Ewa, w latach1953- 1996 dziaalnoci placwki kierowaa p. Zajda Jadwiga. Przez 30 lat w tej placwce pracowaa pani Jadwiga Pronobis. Od roku 1995 do 2002 kierownikiem bya Zofia Sawicka. W chwili obecnej funkcje bibliotekarki peni Pani Dorota Wjtowicz.

Ksigozbir od chwili powstania biblioteki rozrasta si i coraz wicej tytuw pojawiao si na pkach. W chwili obecnej ksigozbir liczy 22787 woluminw. Ksigozbir cay czas na bieco jest uzupeniany. Dbamy aby ksiki byy atrakcyjne dla kadej grupy czytelnikw. Naley wspomnie, e w bibliotece odbywao si wiele konkursw, spotka z dziemi, dorosymi, odwiedzay j wycieczki itp.

Od 2003r. biblioteka ta jest Fili – w wyniku przeprowadzonej reorganizacji.

Wicej zdj z obchodw 60-lecia Biblioteki w ---GALERII---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny