Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
665Publiczne Gimnazjum w Szewnie prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014.

Ogłoszenie ogólne
2013-04-15

Gimnazjum w Szewnie jest jednym z dwóch istniejących szkól tego typu w gminie Bodzechów. Posiada bardzo dobrą bazę lokalową z dużą nowoczesną halą sportową i biblioteką z multimedialnym centrum informatycznym. Dysponuje dwoma pracowniami informatycznymi, tablicami interaktywnymi, laboratorium językowym z 26 stanowiskami dla uczniów, rzutnikami multimedialnymi i optycznymi oraz wizualizerem. Istnieje możliwość korzystania z posiłków przygotowywanych na miejscu w stołówce szkolnej, jak też dokonywania zakupów w sklepiku uczniowskim.

Gimnazjum oferuje uczniom: bezpłatny dojazd do szkoły, bezpłatną naukę pływania w klasach drugich, uprawianie wielu dyscyplin i korzystanie z siłowni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz Szkolnego Klubu Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego Szewna, rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych, udział w konkursach recytatorskich i ortograficznych, możliwość uzupełniania wiedzy w zespołach wyrównawczych, ciekawe zajęcia pozalekcyjne (koło artystyczne, koło teatralne, koło szachowe, koło dziennikarskie, koło turystyczno-krajoznawcze, zespół wokalny), redagowanie gazetki szkolnej, udział w wycieczkach oraz sobotnio-niedzielnych rajdach pieszych, udział w wydarzeniach kulturalnych poza szkołą oraz na jej terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, szkolenia z ratownictwa medycznego, przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz możliwość ich zdawania na terenie szkoły, organizowanie i udział w ciekawych imprezach szkolnych, udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, udział w dyskotekach organizowanych pod nadzorem nauczycieli, rodziców i policji.

Swoim uczniom szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju- zarówno uczniom zdolnym, jak też mającym braki edukacyjne. Uczniowie klas trzecich mają możliwość wyrównywania braków edukacyjnych biorąc udział w programie nauki języka angielskiego „Youngster”. Uczniowie biorą udział w projektach, wykorzystując swoje umiejętności do promocji województwa świętokrzyskiego, nawiązując znajomości z uczniami ze szkół z odległych zakątków Polski.

Gimnazjum w Szewnie uwrażliwia także swoich uczniów na potrzeby drugiego człowieka, poprzez udział w akcjach charytatywnych czy współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Rodzinnego. Organizowane są zbiórki żywności, środków czystości i artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Gimnazjum współpracuje również z Ostrowieckim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Animals, z którym przeprowadza zbiórki żywności dla bezdomnych zwierząt.

Monitoring obiektu szkolnego i dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych powodują, że uczniowie są w szkole bezpieczni.

Pierwszoklasiści bardzo szybko adaptują się w nowym środowisku, integrując ze starszymi kolegami, a warunki stworzone przez nauczycieli i pracowników szkoły powodują, że nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Szóstoklasisto! Przekonaj się, że trzy lata spędzone w Publicznym Gimnazjum w Szewnie nie będą dla Ciebie straconym czasem!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny