Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
586„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w PSP w Miłkowie”

Ogłoszenie ogólne
2013-04-15

W roku szkolnym 2012/13 w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie realizowany jest projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III”. Celem głównym projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez indywidualizację nauczania dla 21 uczniów naszej szkoły w zakresie umiejętności ułatwiających dalszą edukację i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dodatkowe zajęcia przyczynią się do wyrównywania zaległości, lepszego opanowania podstawy programowej oraz doprowadzą do lepszego przygotowania uczniów na II etapie edukacyjnym.

Zajęcia dla uczniów zdolnych dają większe możliwości rozwijania zainteresowań indywidualnych. Zajęcia z logopedii polepszą sytuację ucznia w zakresie wymowy, przełamywania barier interpersonalnych i wpłyną na rozwój abstrakcyjnego myślenia, które jest niezbędne w dalszej nauce.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz grafomotoryczne dla dzieci z problemami w nauce spowodują zmniejszenie różnic między nimi a klasą oraz zapewnią im większy zasób wiadomości. Z pozyskanych środków w kwocie 29 994,00 PLN zdecydowaną większość przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny