Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2217"Wiedza i umiejętności to klucz do lepszej przyszłości"

Ogłoszenie ogólne
2013-04-11

W Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie od 1 września 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest unijny projekt pod hasłem „Wiedza i umiejętności to klucz do lepszej przyszłości". Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. W ramach projektu, na realizację którego pozyskano środki finansowe w kwocie 56 376,99 PLN prowadzone jest siedem rodzajów zajęć, w których bierze udział 19 uczniów z klas IV–VI. Są to zajęcia matematyczne, zajęcia informatyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia j. angielskiego dla uczniów podzielonych na dwie grupy pod względem stopnia zaawansowania, zajęcia polonistyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Uczestniczący w nich uczniowie mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień, a także indywidualnych zainteresowań. Matematycy i przyrodnicy poznają zawiłości matematyki, zgłębiają tajemnice przyrody. Młodzi informatycy wzbogacają swoją wiedzę z zakresu programowania.

Humaniści doskonalą swój warsztat pisarski, bogacą swoje słownictwo, śledzą wydarzenia kulturalne, a gramatyka i ortografia przestaje być dla nich tajemnicą. Wszyscy uczestnicy projektu zdobywają wiedzę z języka angielskiego wykraczającą poza podstawę programową. Dodatkowo każdy z uczniów uczestników projektu otrzymał bezpłatnie zestaw pomocy dydaktycznych. Tym, którym nauka sprawia kłopoty mają możliwość podnieść swój poziom wiedzy na dodatkowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Zwieńczeniem zajęć będzie zorganizowana po zakończeniu roku szkolnego wycieczka dla wszystkich uczestników projektu do Krakowa. Uczestnictwo w projekcie i prowadzenie tego typu zajęć w szkole daje uczestniczącym w nim uczniom możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz nowych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny