Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2269Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej...

Ogłoszenie ogólne
2013-04-11

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami)
WÓJT GMINY BODZECHÓW
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami)
I. Rodzaj zadania:
Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
- 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana tej Organizacji, której oferta zostanie wybrana, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Umowa o dotację zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty wyboru oferty. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Organizacji /w szczególności na skutek niedostarczenia przez Organizację wymaganych dokumentów/ umowa o dotację zostanie zawarta w terminie późniejszym, Wójt Gminy Bodzechów może przyznać dotację w wysokości niższej niż wskazana w ofercie – proporcjonalnej do czasokresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.
3. Wójt może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonać wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku środki przeznaczone przez Gminę Bodzechów na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwie lub więcej Organizacji.
4. Wójt Gminy Bodzechów może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym Organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
TERMIN:
- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
WARUNKI:
- zadanie ma obejmować mieszkańców gminy Bodzechów
Realizacja zadania obejmuje następujące priorytetowe przedsięwzięcia:
- Całoroczne pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne wydawanie odzieży osobom ubogim wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie
- magazynowanie i bezpłatne indywidualne wydawanie żywności w ramach programu „pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE” – Edycja 2013
- poprawa poziomu życia osobom i rodzinom o niskich dochodach, proponowana forma pomocy pozwoli osobom ubogim na częściowe odciążenie budżetów, co pozwoli na zakup innych niezbędnych do życia artykułów
- zapobieganie ubóstwu wśród mieszkańców Gminy Bodzechów
V. Termin składania ofert:
1. Oferty na realizację zadania składa się do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 15:00.
2. Oferty należy składać w kopercie zapieczętowanej i oznaczonej napisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. albo drogą pocztową (przesyłką kurierską lub listem poleconym) na w/w adres Urzędu.
3. Oferty realizacji zadania publicznego składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji (w wypadku jego braku należy dołączyć oświadczenie o przedłożeniu takowego przed podpisaniem umowy)
- sprawozdanie z działalności za ostatni rok
- statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania
- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
Wnioski złożone w inny niż opisany sposób lub po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
TERMIN:
1. Weryfikacja formalna ofert przez powołaną zarządzeniem przez Wójta komisję konkursową nastąpi w dniu 7 maja 2013 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Bodzechów, pok. Nr 11.
2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Gminy Bodzechów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów.
KRYTERIA:
Przy dokonywaniu wyboru oferty brane będą pod uwagę :
1) zgodność złożonej oferty z wymaganiami konkursowymi – oferty nie odpowiadające wymogom formalnym nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową,
2) możliwość realizacji zadania przez podmiot – posiadanie odpowiednio przygotowanej kadry, środków rzeczowych, warunków lokalowych i innych,
3) rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów,
4) ocena dotychczasowej współpracy podmiotu z Gminą Bodzechów, (Organizacja, która nie wykonała lub nienależycie wykonała zobowiązania wynikające z umowy dotacji na dany rok, nie może otrzymać dotacji przez okres 3 kolejnych lat),
5) dotychczasowe doświadczenia podmiotu w realizacji zadań podobnego rodzaju
Nie będą brane pod uwagę oferty:
1) niekompletne lub sporządzone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu otwartego konkursu,
2) dotyczące innego zadania niż określonego w ogłoszeniu otwartego konkursu.
VII. Zrealizowane przez Gminę Bodzechów w bieżącym roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami)
Rok 2013 – pierwsze zadanie tego typu
Rok 2012 – zadanie „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów” dotacja w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny