Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1427,,Indywidualizacja to skuteczna edukacja”

Ogoszenie oglne
2013-04-08

Upyn pierwszy etap realizacji projektu ,,Indywidualizacja to skuteczna edukacja”, ktry realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach.

Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i wyrwnywanie szans edukacyjnych przez indywidualizacj procesu ksztacenia dzieci klas I-III to gwny cel projektu. Celem szczegowym jest zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wrd dzieci klas I-III oraz wzrost umiejtnoci dzieci szczeglnie uzdolnionych z klas I–III.

Projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk w ramach Funduszu Spoecznego. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych. Projekt realizowany jest na podstawie umowy ze witokrzyskim Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach przez Stowarzyszenie Przyjaci Owiaty w Szwarszowicach.

Ogem w projekcie bierze udzia 23 dzieci, ktre uczestnicz w specjalistycznych zajciach, dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb oraz moliwoci psychofizycznych. W ramach specjalistycznych zaj z zakresu trudnoci w czytaniu i pisaniu, w tym zagroonych ryzykiem dysleksji uczniowie ksztac analiz i syntez wzrokow, spostrzegawczo wzrokow, suchow, wzrokowo - ruchow, technik i tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pami, uwag, mylenie, sprawno manualn, grafomotoryk, orientacj w schemacie ciaa i przestrzeni.

W ramach zaj dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych, uczniowie doskonal umiejtno liczenia, rozwizywania zada tekstowych, dokonuj klasyfikacji przedmiotw, dokonuj obliczenia pienine, doskonal rozumienie poj, dokonuj pomiarw, doskonal technik rachunkow. W zakresie zaj dla dzieci szczeglnie uzdolnionych artystycznie, pogbiaj i doskonal otwarto twrcz, wspprac w grupie, pynno wypowiadania swoich myli przy pomocy rodkw artystycznych. Umiejtno improwizowania w oparciu o wyobrani, przeycie, pokaz, poszukuj coraz to innych wyszukanych rodkw artystycznych.

Ksztac umiejtno samooceny poprzez improwizacje teatralne. W realizacji wymienionych zaj uczniowie korzystaj z atrakcyjnych i ciekawych pomocy, ktre bez wtpienia podnosz jako i atrakcyjno zaj, uatwiaj przyswajanie wiedzy i umiejtnoci. Zachcaj do systematycznego uczestnictwa w zajciach. Pobudzaj do mylenia i dziaania Wiedza i umiejtnoci, ktre osign, bd wykorzystane i pomocne w dalszym etapie edukacyjnym.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny