Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1378ZAPROSZENIE do z?o?enia oferty

Ogoszenie oglne
2013-03-29

Ostrowiec w. dn. 29.03.2013r.
Znak:GOPS.Rwsp.8120-64/13

ZAPROSZENIE
do zoenia oferty na wykonywanie zada
specjalisty ds. zamwie publicznych projektu
w sprawie zamwienia, ktrego warto nie przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 14 000 euro

na potrzeby realizacji projektu systemowego „Szansa na przyszo-Chc zacz od nowa" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1 „Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Zamawiajcy:

Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu w. ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec witokrzyski tel./fax. 041/265-10-38/

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dariusz Kwaniak

Zapraszam do zoenia oferty zgodnie z Zaproszeniem.

1. Charakterystyka przedmiotu zamwienia wraz z wymogami i warunkami usugi zostaa okrelona w zaczniku nr 1 Zaproszenia, ktry stanowi integralna cz Zaproszenia.
2. Zaproszenie do skadania ofert kierowane jest do Oferentw, ktrzy posiadaj uprawnienia i kwalifikacje, umoliwiajce im wykonanie w/w zamwienia oraz dysponuj potencjaem, odpowiednim do wykonania tego Zamwienia.
3. Oferta musi zawiera informacje potwierdzajce posiadane dowiadczenie i kwalifikacje (w tym kserokopie dokumentw tj. certyfikaty, dyplomy ukoczenia kursw) oraz cen brutto za wykonanie przedmiotu umowy zamwienia.
4. Oferta cenowa musi uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z realizacj zamwienia.
5. Kryterium oceny oferty:
Cena – 100%
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da udzielenia przez Oferentw wyjanie dotyczcych treci zoonych przez nich ofert.
7. Oferty naley skada w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2013 r. do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Bodzechowie ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w. pokj nr 6
Oferty, ktre wpyn po tym terminie nie bd rozpatrywane i zostan zwrcone bez otwierania.
8. O wynikach postpowania oferenci zostan poinformowani telefonicznie.
9. Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo prowadzenia negocjacji w celu ustalenia najkorzystniejszych warunkw realizacji Zamwienia, z wybranymi Wykonawcami, ktrzy zoyli oferty zawierajce cen oraz speniaj wymagania w zakresie waciwoci podmiotowej przedmiotu Zamwienia.

10.Realizacja Zamwienia zostanie zlecona Oferentowi, ktry zaoferowa ostatecznie najkorzystniejsze warunki realizacji Zamwienia i przyj wymagania okrelone w zaproszeniu do skadania ofert oraz zgodzi si na zawarcie pisemnej umowy zlecenia.

Uwaga! Zamawiajcy zastrzega moliwo rozwizania umowy Wykonawc w przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu „Szansa na przyszo-Chc zacz od nowa” z Instytucj Poredniczc.

Zamawiajcy zastrzega moliwo zmiany ceny wiadczenia usugi Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Szansa na przyszo-Chc zacz od nowa” przez Instytucj Poredniczc. W w/w przypadku przeprowadzone zostan negocjacje cenowe.

Zacznik Nr 1
Do zada specjalisty ds. zamwie publicznych projektu bdzie naleao przygotowanie i przeprowadzenie postpowania o udzielenie zamwie publicznych zgodnie z zasadami i trybami okrelonymi w ustawie Prawo zamwie publicznych na zadanie aktywnej integracji w projekcie systemowym „Szansa na przyszo-Chc zacz od nowa” a w szczeglnoci:
- prawidowe oszacowanie przedmiotu zamwienia
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia
- porozumiewanie si z Wykonawcami w celu wyjanienia wtpliwoci i zapyta do Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia w zakresie procedury przetargowej w trakcie trwania postpowania,
- przygotowywanie projektw odpowiedzi na zapytania wykonawcw,
- ocena ofert,
- przedstawianie Kierownikowi GOPS w Bodzechowie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewanienia postpowania,
- informowanie wykonawcw o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postpowania,
- dokumentowanie podejmowanych w postpowaniu czynnoci polegajcych na sporzdzaniu protokou postpowania wraz z ewentualnymi zacznikami,
- publikacja ogosze i zawiadomie,
- przygotowanie umowy z wykonawc.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny