Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
569ZAPROSZENIE do złożenia oferty

Ogłoszenie ogólne
2013-03-29

Ostrowiec Św. dn. 29.03.2013r.
Znak:GOPS.Rwsp.8120-64/13

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonywanie zadań
specjalisty ds. zamówień publicznych projektu
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

na potrzeby realizacji projektu systemowego „Szansa na przyszłość-Chcę zacząć od nowa" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z/s w Ostrowcu Św. ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel./fax. 041/265-10-38/

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Dariusz Kwaśniak

Zapraszam do złożenia oferty zgodnie z Zaproszeniem.

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami usługi została określona w załączniku nr 1 Zaproszenia, który stanowi integralna część Zaproszenia.
2. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Oferentów, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
3. Oferta musi zawierać informacje potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje (w tym kserokopie dokumentów tj. certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów) oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu umowy zamówienia.
4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Kryterium oceny oferty:
Cena – 100%
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2013 r. do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. pokój nr 6
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
8. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu Zamówienia.

10.Realizacja Zamówienia zostanie zlecona Oferentowi, który zaoferował ostatecznie najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy zlecenia.

Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy Wykonawcą w przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu „Szansa na przyszłość-Chcę zacząć od nowa” z Instytucją Pośredniczącą.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ceny świadczenia usługi Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Szansa na przyszłość-Chcę zacząć od nowa” przez Instytucję Pośredniczącą. W w/w przypadku przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe.

Załącznik Nr 1
Do zadań specjalisty ds. zamówień publicznych projektu będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych na zadanie aktywnej integracji w projekcie systemowym „Szansa na przyszłość-Chcę zacząć od nowa” a w szczególności:
- prawidłowe oszacowanie przedmiotu zamówienia
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- porozumiewanie się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców,
- ocena ofert,
- przedstawianie Kierownikowi GOPS w Bodzechowie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania,
- informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
- dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegających na sporządzaniu protokołu postępowania wraz z ewentualnymi załącznikami,
- publikacja ogłoszeń i zawiadomień,
- przygotowanie umowy z wykonawcą.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny