Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
602”Indywidualizacja to skuteczna edukacja”

Ogłoszenie ogólne
2013-03-25

Upłynął pierwszy etap realizacji projektu ”Indywidualizacja to skuteczna edukacja”, który realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach.

Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans edukacyjnych przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III to główny cel projektu. Celem szczegółowym jest zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III oraz wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I–III.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego.

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach przez Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach.

Ogółem w projekcie bierze udział 23 dzieci, które uczestniczą w specjalistycznych zajęciach, dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych. W ramach specjalistycznych zajęć z zakresu trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji uczniowie kształcą analizę i syntezę wzrokową, spostrzegawczość wzrokową, słuchową, wzrokowo - ruchową, technikę i tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pamięć, uwagę, myślenie, sprawność manualną, grafomotorykę, orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
W ramach zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, uczniowie doskonalą umiejętność liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, dokonują klasyfikacji przedmiotów, dokonują obliczenia pieniężne, doskonalą rozumienie pojęć, dokonują pomiarów, doskonalą technikę rachunkową. W zakresie zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie, pogłębiają i doskonalą otwartość twórczą, współpracę w grupie, płynność wypowiadania swoich myśli przy pomocy środków artystycznych.

Umiejętność improwizowania w oparciu o wyobraźnię, przeżycie, pokaz, poszukują coraz to innych wyszukanych środków artystycznych. W realizacji wymienionych zajęć uczniowie korzystają z atrakcyjnych i ciekawych pomocy, które bez wątpienia podnoszą jakość i atrakcyjność zajęć, ułatwiają przyswajanie wiedzy i umiejętności. Zachęcają do systematycznego uczestnictwa w zajęciach. Pobudzają do myślenia i działania Wiedza i umiejętności, które osiągną, będą wykorzystane i pomocne w dalszym etapie edukacyjnym.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny