Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
583Stawki za odbiór odpadów komunalnych, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku

Ogłoszenie ogólne
2013-03-28

Urząd Gminy Bodzechów informuje, iż radni Gminy Bodzechów podjęli uchwałę dotyczącą stawek za odbiór odpadów komunalnych, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku. Od tego dnia obowiązki odbioru odpadów od mieszkańców przejmie Gmina. Na terenie Gminy Bodzechów obowiązywać będzie opłata uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Mieszkańcy Gminy Bodzechów otrzymają do wypełnienia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której będą musieli określić ilość osób zamieszkujących nieruchomość, stawkę za odbiór odpadów uzależnioną od tego czy będą one segregowane, czy nie oraz deklarację odnośnie kompostowania odpadów.

W przypadku, gdy mieszkaniec będzie segregował śmieci stawki kształtować się będą w sposób następujący:
Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość - Stawka miesięczna
jedna osoba             8,00 zł
dwie do czterech osób 17,00 zł
pięć i więcej osób 20,00 zł


Mieszkańcy gminy Bodzechów będą segregować odpady takie jak papier i tektura, szkło kolorowe i białe, tworzywa sztuczne, metal. Odpady, których nie da się wysegregować będą wrzucane do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych i będą one odbierane w ramach wskazanej w tabeli stawki.

W przypadku, gdy mieszkaniec nie będzie segregował śmieci będzie uiszczał opłatę powiększoną o 50%.

Usługi na terenie gminy Bodzechów będzie świadczyć firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Mieszkańcy w ramach opłaty za odbiór odpadów zostaną wyposażeni w pojemnik do ich zbierania.

Opłaty za odbiór odpadów będą pobierane w trybie dwumiesięcznym.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny