Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1417Stawki za odbir odpadw komunalnych, ktre obowi?zywa? b?d? od 1 lipca 2013 roku

Ogoszenie oglne
2013-03-28

Urzd Gminy Bodzechw informuje, i radni Gminy Bodzechw podjli uchwa dotyczc stawek za odbir odpadw komunalnych, ktre obowizywa bd od 1 lipca 2013 roku. Od tego dnia obowizki odbioru odpadw od mieszkacw przejmie Gmina. Na terenie Gminy Bodzechw obowizywa bdzie opata uzaleniona od liczby mieszkacw zamieszkujcych dan nieruchomo. Mieszkacy Gminy Bodzechw otrzymaj do wypenienia deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ktrej bd musieli okreli ilo osb zamieszkujcych nieruchomo, stawk za odbir odpadw uzalenion od tego czy bd one segregowane, czy nie oraz deklaracj odnonie kompostowania odpadw.

W przypadku, gdy mieszkaniec bdzie segregowa mieci stawki ksztatowa si bd w sposb nastpujcy:
Liczba osb zamieszkujcych dan nieruchomo - Stawka miesiczna
jedna osoba             8,00 z
dwie do czterech osb 17,00 z
pi i wicej osb 20,00 z


Mieszkacy gminy Bodzechw bd segregowa odpady takie jak papier i tektura, szko kolorowe i biae, tworzywa sztuczne, metal. Odpady, ktrych nie da si wysegregowa bd wrzucane do pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadw zmieszanych i bd one odbierane w ramach wskazanej w tabeli stawki.

W przypadku, gdy mieszkaniec nie bdzie segregowa mieci bdzie uiszcza opat powikszon o 50%.

Usugi na terenie gminy Bodzechw bdzie wiadczy firma wyoniona w postpowaniu przetargowym. Mieszkacy w ramach opaty za odbir odpadw zostan wyposaeni w pojemnik do ich zbierania.

Opaty za odbir odpadw bd pobierane w trybie dwumiesicznym.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny