Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8998Profilaktyka w szko?ach Gminy Bodzechw

Ogoszenie kulturalne
2008-05-05

Profilaktyka zachowa i uzalenie jest jednym z priorytetowych zada kadej szkoy. Szeroko zakrojone dziaania profilaktyczne prowadzone w szkoach przybieraj rne formy. Aby uatrakcyjni zajcia uczniom i przybliy tematyk zwizan z negatywnymi zachowaniami i uzalenieniami – do szk na terenie gm. Bodzechw – zosta zaproszony Teatr Profilaktyki im. Marka Kotaskiego z Krakowa.

W dniu 16 kwietnia 2008 r. odbyy si trzy spektakle – dwa (w PSP Bodzechw i PSP Szewna) - pt. ”Dzieci w sieci” dla uczniw klas IV – VI wszystkich szk podstawowych z terenu gm. Bodzechw i jedno pt. „ Pom mi ...’ dla uczniw Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie. Oba spektakle byy czciami programw wychowawczo – profilaktycznych pod tymi samymi tytuami.

Programy te uwzgldniaj aktywne formy pracy w ramach godzin wychowawczych, prowadzonych przez wychowawcw klas i pedagoga szkolnego a take wykorzystuj inscenizacj teatraln do przekazu treci merytorycznych i profilaktycznych.

Program „Dzieci w sieci” porusza problem uzalenienia modych ludzi od wirtualnego wiata gier komputerowych, internetu, kina sensacji, ktre sprzyjaj inicjacji alkoholowej i narkotycznej, a niekiedy wrcz zachcaj do stosowania przemocy. W tym wieku dzieci najatwiej ulegaj fascynacji wiatem dorosych, ktry przekazywany za porednictwem mediw staje si duo bardziej atrakcyjny.

Program „ Pom mi ....” traktuje o problemie picia piwa przez modzie, zaywanie narkotykw oraz anoreksji. Artyci, wcielajc si w role nastolatkw, wykorzystali rne techniki gry aktorskiej. Niezwykle sugestywnie przedstawili wewntrzne zmagania modych ludzi, ich rozterki, niepokoje, lki, ktre doprowadziy ich do sigania po alkohol i narkotyki.

Reakcje uczniw – zaciekawienie i wzruszenie - s dowodem na to i w realizacji programw profilaktycznych warto wykorzystywa rne rodzaje komunikacji. Spektakle poprzedzone byy prelekcj psychologa i policjanta na temat przemocy, agresji i uzalenie.

Koordynatorem dziaa w zorganizowaniu caoci przedsiwzicia bya pedagog szkolny Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie – mgr Dorota Cheba.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny